Voor zorgverleners

Aanleiding

Jaarlijks krijgen zo’n 43.000 mensen een cerebrovasculair accident (CVA; Nederlandse Hartstichting, 2018). CVA-zorg in de chronische fase is langdurig en complex waarbij diverse eerste-, tweede- en derdelijns zorgverleners betrokken zijn (Borcherts et al., 2018). CVA-patiënten krijgen in de eerste lijn niet altijd de zorg die zij nodig hebben (Beunder, Dekker, Brasser, & Depla, 2015; Bonné-Cremers, Nieling, & Gidding, 2017; Stokman, Verhoeff & Heineke, 2011). Een aantal fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten van het Martini Ziekenhuis en een tiental eerstelijns fysiotherapiepraktijken hebben gesignaleerd dat de behandeling van de CVA-patiënt in Groningen beter op elkaar af gestemd kan worden. Om dit te realiseren is een multidisciplinair CVA-netwerk met goed gekwalificeerde zorgverleners opgezet. Een CVA-netwerk is een samenwerkingsverband van zorgverleners in de eerstelijn, tweedelijn en in derdelijn met formele afspraken over de samenwerking en/of over de inhoud van zorgverlening aan mensen met CVA (Borcherts et al., 2018).

 

Doelstelling

Het doel van het Multidisciplinaire CVA netwerk Groningen is het vergroten van de kennis van de zorgverleners over de behandeling van CVA-patiënten en een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van zorg te realiseren, die afgestemd is op de wensen en behoeften van de patiënt en hun naasten. Hiermee wordt uiteindelijk de kwaliteit van zorg van CVA-patiënten verbeterd in de regio Groningen en omstreken. 

 

Missie

Het CVA-netwerk Groningen is een multidisciplinair (fysiotherapie, ergotherapie en logopedie) samenwerkingsverband en heeft als missie om de afstemming, samenwerking én inhoud van de CVA zorg te verbeteren. Door maximaal samen te werken en af te stemmen zullen de patiënt en hun naasten de aangeboden zorg als een meer geïntegreerd, samenhangend geheel ervaren. De zorg is gericht op het optimaliseren van het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van iedere CVA-patiënt en hun naasten in de thuissituatie volgens bestaande landelijke richtlijnen.

 

Visie

Onze visie is vanuit een multidisciplinair samenwerkingsverband kwalitatief goede zorg te leveren in de eigen woonomgeving door goed samen te werken en optimaal gebruik te maken van elkaars expertise. Deze zorg wordt geboden door zorgprofessionals die voldoende kennis en vaardigheden hebben die specifiek benodigd zijn voor patiënten met een CVA en hun naasten. De samenwerking kenmerkt zich door korte lijnen en richt zich op zorg dicht bij de eigen woonomgeving. Zorgverleners voldoen aan gestelde kwaliteitseisen en werken volgens landelijke richtlijnen. 

 

Organisatie

Tweemaal per jaar wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd gericht op ontmoeten, kennis uitwisselen, en inspireren. Deze bijeenkomsten worden voorbereid door het bestuur met input van de leden van het netwerk. 

 

Het netwerk volgt de actualiteit in de CVA zorg, stimuleert multidisciplinaire contacten en de bijbehorende uitwisseling van kennis. 

 

Afstemming (landelijk) CVA-netwerk

De ketencoördinator van de CVA-zorgketen Groningen is lid van het CVA-netwerk en zorgt voor de verbinding van het CVA-netwerk Groningen en landelijke CVA-overleggen.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Floortje Meulman MSc (fysiotherapeut, neurorevalidatie en innovatie)
 • Gonda Levering (fysiotherapeut, CVA-ketencoördinator)
 • Jaron Brinkhuizen MSc (geriatriefysiotherapeut)
 • Ada Koning-Kuijpens (ergotherapeut)
 • Jos Velema (fysiotherapeut)
 • Sharon Wennink (fysiotherapeut)

Deelname 

De kosten voor deelname aan het netwerk bedraagt €25 per jaar. 

 

Om de kwaliteit van het CVA-netwerk Groningen te kunnen waarborgen gelden bepaalde kwaliteitscriteria voor deelname aan het netwerk:

 • Ten minste 75% aanwezig op netwerkbijeenkomsten, deze worden twee keer per jaar georganiseerd. Aanwezig bij drie bijeenkomsten per twee jaren. 
 • Erkent de expertise en het domein van de overige deelnemende disciplines en is bereid met hen samen te werken.
 • Heeft aantoonbare specifieke scholing en affiniteit gericht op CVA-zorg
 • Heeft aantoonbare klinische expertise 
 • Heeft kennis en werkt volgens de richtlijnen 

Bij niet voldoen aan de criteria kan u als aspirant deelnemen aan het netwerk en krijgt u 2 jaar de tijd om alsnog aan de eisen (bijvoorbeeld het volgen van scholing) te voldoen. 

 

Momenteel richten wij ons eerst op een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Mogelijkerwijs wordt dit in de toekomst uitgebreid tot meerdere disciplines die betrokken zijn bij de CVA zorg. 

 

Geïnteresseerd in deelname aan het netwerk? Neem contact met ons op via info@cvanetwerkgroningen.nl of meld je aan via ons aanmeldformulier.

Multidisciplinair CVA netwerk Groningen e.o.

 

cvanetwerkgroningen.nl

info@cvanetwerkgroningen.nl

 

KvK: 76456692

Postadres

 

Afdeling fysiotherapie

Van Swietenplein 1

9728 NT Groningen

 

Zin in netwerken?